تبلیغات
قالب وبلاگ یا سایت - قالب گل برای پرشین بلاگ

قالب وبلاگ یا سایت

دوشنبه 26 اردیبهشت 1390

قالب گل برای پرشین بلاگ

نویسنده:   

برای مشاهده این مطلب واستفاده از کد قالب برروی ادامه مطلب کلیک کنید.

کدقالب:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.com-.-.->
<title><-Blogtitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© Night Skin, www.javalord.mihanblog.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="NIGHT-SKIN  | http://javalord.mihanblog.com" />

      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.com-.-.->

<STYLE>
body {BACKGROUND: white url('http://night-skin.com/pic2/141/141.jpg') no-repeat fixed center;
}
.BlogTitle{Color:white;font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-top : 30px;padding-right: 60px;padding-bottom: 15px}
.BlogTitle A:link {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:visited {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:hover {Color:white;text-decoration: none;}

.BlogSubTitle{color:#850813;font-family: Bailey;font-size: 9pt;padding-bottom: 6px;padding-right: 80px}
.PostTitle{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#97ae55;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.PostTitle A:link {color:#97ae55;text-decoration: none;}
.PostTitle A:visited {color:#97ae55;text-decoration: none;}
.PostTitle A:hover {color:#7abc00;text-decoration: none;}

.PostBody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:#000000;padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;;line-height:1.5em;float:right;width:490px;margin:0 auto;overflow:hidden}
.PostBody A:link{color:#d298b3;text-decoration: none;}
.PostBody A:visited {color:#F18901;text-decoration: none;}
.PostBody A:hover{color:#6B1500;text-decoration: none;}
.postdesc {font-size: 7pt;font-family: Tahoma;color:#195A8C;padding-bottom: 10px}
.postdesc A:link{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#97ae55}
.postdesc A:visited{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#97ae55}
.postdesc A:hover{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#7abc00}

.Sidebar{line-height: 150%;width: 240px;float:left;padding-left:40px;text-align: right;direction: rtl;}


A:link {color:#97ae55;text-decoration: none;}
A:visited {color:#97ae55;text-decoration: none;}
A:hover {color:#7abc00;text-decoration: none;}
</style>
 

</head>

<body topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" style="background-color: #ffffff">
<div align="center">
<div class="Header" align="right" style="width: 950px; height: 100px" >

<b><br><font color="#110803"><font style="font:tahoma;"font-size: 12pt"><-BlogTitle-></b><br>
<div style="font:tahoma; font-size:10px; "><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><-BlogDescription->

<div align="right">
 <table border="0" width="350" align="right" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1" height="636">
  <tr>
   <td valign="top">
<div style="float:center;width:490px;text-align:right;padding-right:30px;text-direction:rtl; height:171px" dir="rtl">
<div style="padding:4px"></div>
 <blogpost>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><-PostContent-></font><BlogExtendedPost><br><font color="#19100b"><a href="<-PostLink->">
  <font color="#19100b">ادامه مطلب</font></a></BlogExtendedPost></div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                                  <div id=postdesc><a href="<-PostLink->">+</a>نوشته شده در <-PostDate->ساعت<-PostTime->توسط <-PostAuthor-> | <BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment></div>


 </blogpost>
<BlogPage>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="<-pageLink->"><-PageTitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><-PageContent-></font> </div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                                  <div id=postdesc><a href="<-pageLink->">+</a>نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |  </div>


 </BlogPage>
<BlogArchivePage>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="#">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems></font> </div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                                  <div id=postdesc><a href="#">+</a>نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |  </div>


 </BlogArchivePage>
</td>   
<td width="200"></td>  
<td valign="top" width="170" style="border-left:0px dashed #19100b; ">   
  <div class="links" align="center">
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.com-.-.->
<div id="c0" style="position:absolute;left:20px;top:300px; z-index:2; height:262px; width:132px">
<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">About</font><font color="#97ae55"> </font><font color="#808080"></h3>
    <BlogProfile>
   <div style="padding-bottom:7px;text-align: justify"  >
      <BlogPhoto>
       <div style="padding-bottom:7px;text-align:right" >
          <img src="<-BlogPhotoLink->"
 align="middle" ></div>
      </BlogPhoto>
   </font><font color="#97ae55">
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0">
    </p>
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font style="font-size: 8pt">
   <-AboutAuthor-></p>
      </font><font color="#808080">
       <hr color="#a1b651" size="0" align="right"  >

   
     </BlogProfile>
 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
                  <right> 
 <h3><font style="font-size: 8pt"><a href="<-BlogUrl->">Home</a></font><br>
  <font color="#17100a">
 <font style="font-size: 8pt"><a href="mailto:<-BlogEmail->">E-mail</a></font><br>
<font style="font-size: 8pt"><a href="http://javalord.mihanblog.com">javalord</a></font></h3>
  
      </font>
  <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >

<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Archives</font><font color="#17100a"> </font><font color="#808080"></h3>
  </p><font style="font-size: 8pt">
  <span dir="ltr">
  <BlogArchive><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-ArchiveLink->" style="text-decoration: none"><-ArchiveTitle-></a></span></font><span dir="ltr"><br>
  </span>
  </BlogArchive>
  <br>
  <BlogAuthorsBlock>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Authors</font><font color="#17100a"></h3>
  </font><font color="#808080">
  </p>
    <BlogAuthors>
<font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-AuthorLink->" style="text-decoration: none"   ><-AuthorName-></a></font><br>
    </BlogAuthors>
  <br>
  </BlogAuthorsBlock>
    <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >

  <BlogLinksBlock>

<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Links</font><font color="#17100a"></h3>
  </font><font color="#808080">
  <p>
<BlogLinks><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" style="text-decoration: none"><-LinkTitle-></a><br>
  </BlogLinks>
     </font>
  </BlogLinksBlock>
  
      <BlogLinksBlock> 
<br>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Specific</font><font color="#17100a"></h3>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">قالب وبلاگ</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://lordweb.blogfa.com" target="_blank">مدل لباس مجلسی</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">کد جاوا</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://saygol.blogfa.com" target="_blank">دکوراسیون داخلی گل و گلدون</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://lordweb.blogfa.com/topblog" target="_blank">مدل لباس</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">کد موسیقی لایت</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">قالب وبلاگ</a>
<br><br>
  <BlogFeedShowBlock>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">LinkDump </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
  <font style="font-size: 8pt">
<BlogFeedShow><a href="<-ItemUrl->" target="_blank"><-ItemTitle-></a><br /></BlogFeedShow>
<br>
  <br>
     </font>
  </BlogFeedShowBlock> 

 

  <BlogTagsBlock>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Categories </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
   <BlogTags><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-TagLink->" style="text-decoration: none"   ><-TagName->(<-Tagweight->)</a><br>
  </BlogTags>
  <br>
     </font>
  </BlogTagsBlock>

    <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
<!..........>
 <div align=center >
 <font color="#97ae55">کاربران آنلاین: <script type="text/javascript" src="http://www.everycounter.com/on.php?d=<-BlogUrl->"></script>  <br>
    بازدیدها : <script type="text/javascript" src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></font></script>

<!..........>

  <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
<div align=center >
     <a href="http://night-skin.com"target="_blank">Design by : Night Skin</font></a></span></font><span lang="en-us"><br><br>
<div align=center >
  <a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/139/logo.gif" border="0" alt="" ></a> 
</div><br>
        </div>
                   </p>
<div align="center"><br> <-BlogCustomHtml-><br /><-persianstat-> </div>
  </p>
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.Com-.-.->

</body>
</html>

 

نظرات() 
cialis generic
جمعه 11 مرداد 1398 10:23 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost
a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Kudos
메이저사이트
جمعه 14 تیر 1398 07:23 ب.ظ
I came here by chance, but I have a lot of good posts when I look around my blog.
I will come back often.
http://musafir.org/it
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 06:10 ق.ظ
取り扱っているブランドはヴィトンコピー、ロレックスコピー、シャネルコピー,最高級のエルメス人気コピー品激安通販店。
http://www.gem86.com
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 06:09 ق.ظ
偽物時計激安販売店 - ブランドコピー時計,ロレックススーパーコピー
https://www.kidsupfrontvancouver.com/contact/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 06:08 ق.ظ
ブランド激安通販!品質が完璧、値段が激安!ブランドコピー 代引き,ブランドレプリカ代引、ブランドコピー
http://studioitalia.pl/pl/kategoria/krzesla
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:08 ب.ظ
激安楽天スーパーコピーブランド 最安値級スーパーブランドコピーTシャツ高品質激安通販信用店,海外の有名な
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/content/guns-law
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:07 ب.ظ
ブランド スーパー コピー_スーパー コピー 通販_スーパー ブランド コピー_ブランド コピー 優良店
https://www.wiegersmadrachten.nl/sponsoring/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:06 ب.ظ
シャネルiphone ブランド
http://tumorzentrum-zwickau.de/fortbildungen
شنبه 17 فروردین 1398 05:41 ب.ظ
ブランド 激安 服,スーパーコピー ブランド トップス,偽物 ブランド アウター通販
안전한토토사이트
جمعه 9 فروردین 1398 07:54 ق.ظ
i wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well
Сialis
پنجشنبه 25 مرداد 1397 08:50 ق.ظ
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the
same outcome.
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 06:15 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
buy cialis online cheapest precios cialis peru cipla cialis online cialis for sale in europa generic cialis with dapoxetine free generic cialis cialis pills purchase once a day cialis cialis generico en mexico discount cialis
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 05:09 ق.ظ

Reliable content. Regards.
buying cialis on internet cialis para que sirve cialis for sale in europa cipla cialis online legalidad de comprar cialis we like it cialis price american pharmacy cialis cialis name brand cheap cialis qualitat can i take cialis and ecstasy
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:37 ق.ظ

Great data. With thanks!
we like it cialis soft gel buy generic cialis wow cialis tadalafil 100mg usa cialis online cialis canada on line tadalafil 5mg cialis from canada generic cialis 20mg uk cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg buy
Randy
جمعه 17 آذر 1396 01:46 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this weblog's posts
all the time along with a mug of coffee.
webbzeyluzvbwx.wordpress.com
دوشنبه 9 مرداد 1396 07:52 ق.ظ
Very great post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed surfing around
your weblog posts. In any case I will be subscribing for your rss feed and I am hoping you write once more very soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :