تبلیغات
قالب وبلاگ یا سایت - قالب گل برای پرشین بلاگ

قالب وبلاگ یا سایت

دوشنبه 26 اردیبهشت 1390

قالب گل برای پرشین بلاگ

نویسنده:   

برای مشاهده این مطلب واستفاده از کد قالب برروی ادامه مطلب کلیک کنید.

کدقالب:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.com-.-.->
<title><-Blogtitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© Night Skin, www.javalord.mihanblog.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="NIGHT-SKIN  | http://javalord.mihanblog.com" />

      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.com-.-.->

<STYLE>
body {BACKGROUND: white url('http://night-skin.com/pic2/141/141.jpg') no-repeat fixed center;
}
.BlogTitle{Color:white;font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-top : 30px;padding-right: 60px;padding-bottom: 15px}
.BlogTitle A:link {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:visited {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:hover {Color:white;text-decoration: none;}

.BlogSubTitle{color:#850813;font-family: Bailey;font-size: 9pt;padding-bottom: 6px;padding-right: 80px}
.PostTitle{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#97ae55;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.PostTitle A:link {color:#97ae55;text-decoration: none;}
.PostTitle A:visited {color:#97ae55;text-decoration: none;}
.PostTitle A:hover {color:#7abc00;text-decoration: none;}

.PostBody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:#000000;padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;;line-height:1.5em;float:right;width:490px;margin:0 auto;overflow:hidden}
.PostBody A:link{color:#d298b3;text-decoration: none;}
.PostBody A:visited {color:#F18901;text-decoration: none;}
.PostBody A:hover{color:#6B1500;text-decoration: none;}
.postdesc {font-size: 7pt;font-family: Tahoma;color:#195A8C;padding-bottom: 10px}
.postdesc A:link{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#97ae55}
.postdesc A:visited{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#97ae55}
.postdesc A:hover{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#7abc00}

.Sidebar{line-height: 150%;width: 240px;float:left;padding-left:40px;text-align: right;direction: rtl;}


A:link {color:#97ae55;text-decoration: none;}
A:visited {color:#97ae55;text-decoration: none;}
A:hover {color:#7abc00;text-decoration: none;}
</style>
 

</head>

<body topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" style="background-color: #ffffff">
<div align="center">
<div class="Header" align="right" style="width: 950px; height: 100px" >

<b><br><font color="#110803"><font style="font:tahoma;"font-size: 12pt"><-BlogTitle-></b><br>
<div style="font:tahoma; font-size:10px; "><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><-BlogDescription->

<div align="right">
 <table border="0" width="350" align="right" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1" height="636">
  <tr>
   <td valign="top">
<div style="float:center;width:490px;text-align:right;padding-right:30px;text-direction:rtl; height:171px" dir="rtl">
<div style="padding:4px"></div>
 <blogpost>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><-PostContent-></font><BlogExtendedPost><br><font color="#19100b"><a href="<-PostLink->">
  <font color="#19100b">ادامه مطلب</font></a></BlogExtendedPost></div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                                  <div id=postdesc><a href="<-PostLink->">+</a>نوشته شده در <-PostDate->ساعت<-PostTime->توسط <-PostAuthor-> | <BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment></div>


 </blogpost>
<BlogPage>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="<-pageLink->"><-PageTitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><-PageContent-></font> </div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                                  <div id=postdesc><a href="<-pageLink->">+</a>نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |  </div>


 </BlogPage>
<BlogArchivePage>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="#">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems></font> </div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                                  <div id=postdesc><a href="#">+</a>نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |  </div>


 </BlogArchivePage>
</td>   
<td width="200"></td>  
<td valign="top" width="170" style="border-left:0px dashed #19100b; ">   
  <div class="links" align="center">
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.com-.-.->
<div id="c0" style="position:absolute;left:20px;top:300px; z-index:2; height:262px; width:132px">
<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">About</font><font color="#97ae55"> </font><font color="#808080"></h3>
    <BlogProfile>
   <div style="padding-bottom:7px;text-align: justify"  >
      <BlogPhoto>
       <div style="padding-bottom:7px;text-align:right" >
          <img src="<-BlogPhotoLink->"
 align="middle" ></div>
      </BlogPhoto>
   </font><font color="#97ae55">
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0">
    </p>
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font style="font-size: 8pt">
   <-AboutAuthor-></p>
      </font><font color="#808080">
       <hr color="#a1b651" size="0" align="right"  >

   
     </BlogProfile>
 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
                  <right> 
 <h3><font style="font-size: 8pt"><a href="<-BlogUrl->">Home</a></font><br>
  <font color="#17100a">
 <font style="font-size: 8pt"><a href="mailto:<-BlogEmail->">E-mail</a></font><br>
<font style="font-size: 8pt"><a href="http://javalord.mihanblog.com">javalord</a></font></h3>
  
      </font>
  <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >

<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Archives</font><font color="#17100a"> </font><font color="#808080"></h3>
  </p><font style="font-size: 8pt">
  <span dir="ltr">
  <BlogArchive><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-ArchiveLink->" style="text-decoration: none"><-ArchiveTitle-></a></span></font><span dir="ltr"><br>
  </span>
  </BlogArchive>
  <br>
  <BlogAuthorsBlock>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Authors</font><font color="#17100a"></h3>
  </font><font color="#808080">
  </p>
    <BlogAuthors>
<font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-AuthorLink->" style="text-decoration: none"   ><-AuthorName-></a></font><br>
    </BlogAuthors>
  <br>
  </BlogAuthorsBlock>
    <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >

  <BlogLinksBlock>

<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Links</font><font color="#17100a"></h3>
  </font><font color="#808080">
  <p>
<BlogLinks><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" style="text-decoration: none"><-LinkTitle-></a><br>
  </BlogLinks>
     </font>
  </BlogLinksBlock>
  
      <BlogLinksBlock> 
<br>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Specific</font><font color="#17100a"></h3>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">قالب وبلاگ</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://lordweb.blogfa.com" target="_blank">مدل لباس مجلسی</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">کد جاوا</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://saygol.blogfa.com" target="_blank">دکوراسیون داخلی گل و گلدون</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://lordweb.blogfa.com/topblog" target="_blank">مدل لباس</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">کد موسیقی لایت</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">قالب وبلاگ</a>
<br><br>
  <BlogFeedShowBlock>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">LinkDump </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
  <font style="font-size: 8pt">
<BlogFeedShow><a href="<-ItemUrl->" target="_blank"><-ItemTitle-></a><br /></BlogFeedShow>
<br>
  <br>
     </font>
  </BlogFeedShowBlock> 

 

  <BlogTagsBlock>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Categories </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
   <BlogTags><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-TagLink->" style="text-decoration: none"   ><-TagName->(<-Tagweight->)</a><br>
  </BlogTags>
  <br>
     </font>
  </BlogTagsBlock>

    <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
<!..........>
 <div align=center >
 <font color="#97ae55">کاربران آنلاین: <script type="text/javascript" src="http://www.everycounter.com/on.php?d=<-BlogUrl->"></script>  <br>
    بازدیدها : <script type="text/javascript" src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></font></script>

<!..........>

  <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
<div align=center >
     <a href="http://night-skin.com"target="_blank">Design by : Night Skin</font></a></span></font><span lang="en-us"><br><br>
<div align=center >
  <a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/139/logo.gif" border="0" alt="" ></a> 
</div><br>
        </div>
                   </p>
<div align="center"><br> <-BlogCustomHtml-><br /><-persianstat-> </div>
  </p>
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.Com-.-.->

</body>
</html>

 

نظرات() 
Сialis
پنجشنبه 25 مرداد 1397 08:50 ق.ظ
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of
the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the
same outcome.
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 06:15 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
buy cialis online cheapest precios cialis peru cipla cialis online cialis for sale in europa generic cialis with dapoxetine free generic cialis cialis pills purchase once a day cialis cialis generico en mexico discount cialis
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 05:09 ق.ظ

Reliable content. Regards.
buying cialis on internet cialis para que sirve cialis for sale in europa cipla cialis online legalidad de comprar cialis we like it cialis price american pharmacy cialis cialis name brand cheap cialis qualitat can i take cialis and ecstasy
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:37 ق.ظ

Great data. With thanks!
we like it cialis soft gel buy generic cialis wow cialis tadalafil 100mg usa cialis online cialis canada on line tadalafil 5mg cialis from canada generic cialis 20mg uk cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg buy
Randy
جمعه 17 آذر 1396 01:46 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this weblog's posts
all the time along with a mug of coffee.
webbzeyluzvbwx.wordpress.com
دوشنبه 9 مرداد 1396 07:52 ق.ظ
Very great post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed surfing around
your weblog posts. In any case I will be subscribing for your rss feed and I am hoping you write once more very soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :