تبلیغات
قالب وبلاگ یا سایت - قالب گل برای پرشین بلاگ

قالب وبلاگ یا سایت

دوشنبه 26 اردیبهشت 1390

قالب گل برای پرشین بلاگ

نویسنده:   

برای مشاهده این مطلب واستفاده از کد قالب برروی ادامه مطلب کلیک کنید.

کدقالب:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.com-.-.->
<title><-Blogtitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta name="copyright" content="© Night Skin, www.javalord.mihanblog.com">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <meta name="designer" content="NIGHT-SKIN  | http://javalord.mihanblog.com" />

      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.com-.-.->

<STYLE>
body {BACKGROUND: white url('http://night-skin.com/pic2/141/141.jpg') no-repeat fixed center;
}
.BlogTitle{Color:white;font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-top : 30px;padding-right: 60px;padding-bottom: 15px}
.BlogTitle A:link {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:visited {Color:white;text-decoration: none;}
.BlogTitle A:hover {Color:white;text-decoration: none;}

.BlogSubTitle{color:#850813;font-family: Bailey;font-size: 9pt;padding-bottom: 6px;padding-right: 80px}
.PostTitle{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#97ae55;padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
.PostTitle A:link {color:#97ae55;text-decoration: none;}
.PostTitle A:visited {color:#97ae55;text-decoration: none;}
.PostTitle A:hover {color:#7abc00;text-decoration: none;}

.PostBody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:#000000;padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;;line-height:1.5em;float:right;width:490px;margin:0 auto;overflow:hidden}
.PostBody A:link{color:#d298b3;text-decoration: none;}
.PostBody A:visited {color:#F18901;text-decoration: none;}
.PostBody A:hover{color:#6B1500;text-decoration: none;}
.postdesc {font-size: 7pt;font-family: Tahoma;color:#195A8C;padding-bottom: 10px}
.postdesc A:link{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#97ae55}
.postdesc A:visited{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#97ae55}
.postdesc A:hover{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#7abc00}

.Sidebar{line-height: 150%;width: 240px;float:left;padding-left:40px;text-align: right;direction: rtl;}


A:link {color:#97ae55;text-decoration: none;}
A:visited {color:#97ae55;text-decoration: none;}
A:hover {color:#7abc00;text-decoration: none;}
</style>
 

</head>

<body topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" style="background-color: #ffffff">
<div align="center">
<div class="Header" align="right" style="width: 950px; height: 100px" >

<b><br><font color="#110803"><font style="font:tahoma;"font-size: 12pt"><-BlogTitle-></b><br>
<div style="font:tahoma; font-size:10px; "><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><-BlogDescription->

<div align="right">
 <table border="0" width="350" align="right" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1" height="636">
  <tr>
   <td valign="top">
<div style="float:center;width:490px;text-align:right;padding-right:30px;text-direction:rtl; height:171px" dir="rtl">
<div style="padding:4px"></div>
 <blogpost>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><-PostContent-></font><BlogExtendedPost><br><font color="#19100b"><a href="<-PostLink->">
  <font color="#19100b">ادامه مطلب</font></a></BlogExtendedPost></div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                                  <div id=postdesc><a href="<-PostLink->">+</a>نوشته شده در <-PostDate->ساعت<-PostTime->توسط <-PostAuthor-> | <BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment></div>


 </blogpost>
<BlogPage>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="<-pageLink->"><-PageTitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><-PageContent-></font> </div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                                  <div id=postdesc><a href="<-pageLink->">+</a>نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |  </div>


 </BlogPage>
<BlogArchivePage>
 <a name="<-PostId->"></a>
 <div class="posttitle">
  <p style="margin-right: 10px"><a href="#">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></a></div>
   <div class="postbody" >
 <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems></font> </div>
 <div class="postdesc">
  <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
  <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                                  <div id=postdesc><a href="#">+</a>نوشته شده در ساعتتوسط مدیر |  </div>


 </BlogArchivePage>
</td>   
<td width="200"></td>  
<td valign="top" width="170" style="border-left:0px dashed #19100b; ">   
  <div class="links" align="center">
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.com-.-.->
<div id="c0" style="position:absolute;left:20px;top:300px; z-index:2; height:262px; width:132px">
<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">About</font><font color="#97ae55"> </font><font color="#808080"></h3>
    <BlogProfile>
   <div style="padding-bottom:7px;text-align: justify"  >
      <BlogPhoto>
       <div style="padding-bottom:7px;text-align:right" >
          <img src="<-BlogPhotoLink->"
 align="middle" ></div>
      </BlogPhoto>
   </font><font color="#97ae55">
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0">
    </p>
   <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font style="font-size: 8pt">
   <-AboutAuthor-></p>
      </font><font color="#808080">
       <hr color="#a1b651" size="0" align="right"  >

   
     </BlogProfile>
 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
                  <right> 
 <h3><font style="font-size: 8pt"><a href="<-BlogUrl->">Home</a></font><br>
  <font color="#17100a">
 <font style="font-size: 8pt"><a href="mailto:<-BlogEmail->">E-mail</a></font><br>
<font style="font-size: 8pt"><a href="http://javalord.mihanblog.com">javalord</a></font></h3>
  
      </font>
  <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >

<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Archives</font><font color="#17100a"> </font><font color="#808080"></h3>
  </p><font style="font-size: 8pt">
  <span dir="ltr">
  <BlogArchive><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-ArchiveLink->" style="text-decoration: none"><-ArchiveTitle-></a></span></font><span dir="ltr"><br>
  </span>
  </BlogArchive>
  <br>
  <BlogAuthorsBlock>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Authors</font><font color="#17100a"></h3>
  </font><font color="#808080">
  </p>
    <BlogAuthors>
<font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-AuthorLink->" style="text-decoration: none"   ><-AuthorName-></a></font><br>
    </BlogAuthors>
  <br>
  </BlogAuthorsBlock>
    <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >

  <BlogLinksBlock>

<h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Links</font><font color="#17100a"></h3>
  </font><font color="#808080">
  <p>
<BlogLinks><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" style="text-decoration: none"><-LinkTitle-></a><br>
  </BlogLinks>
     </font>
  </BlogLinksBlock>
  
      <BlogLinksBlock> 
<br>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Specific</font><font color="#17100a"></h3>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">قالب وبلاگ</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://lordweb.blogfa.com" target="_blank">مدل لباس مجلسی</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">کد جاوا</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://saygol.blogfa.com" target="_blank">دکوراسیون داخلی گل و گلدون</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://lordweb.blogfa.com/topblog" target="_blank">مدل لباس</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">کد موسیقی لایت</a><br>
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/sery102/tb.gif" border="0">  
<a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">قالب وبلاگ</a>
<br><br>
  <BlogFeedShowBlock>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">LinkDump </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
  <font style="font-size: 8pt">
<BlogFeedShow><a href="<-ItemUrl->" target="_blank"><-ItemTitle-></a><br /></BlogFeedShow>
<br>
  <br>
     </font>
  </BlogFeedShowBlock> 

 

  <BlogTagsBlock>
<hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#64a843">Categories </font><font color="#808080"></h3>
  <p>
   <BlogTags><font style="font-size: 8pt">
   <a href="<-TagLink->" style="text-decoration: none"   ><-TagName->(<-Tagweight->)</a><br>
  </BlogTags>
  <br>
     </font>
  </BlogTagsBlock>

    <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
<!..........>
 <div align=center >
 <font color="#97ae55">کاربران آنلاین: <script type="text/javascript" src="http://www.everycounter.com/on.php?d=<-BlogUrl->"></script>  <br>
    بازدیدها : <script type="text/javascript" src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></font></script>

<!..........>

  <hr color="#a1b651" size="1" align="right"  >
<div align=center >
     <a href="http://night-skin.com"target="_blank">Design by : Night Skin</font></a></span></font><span lang="en-us"><br><br>
<div align=center >
  <a href="http://javalord.mihanblog.com" target="_blank">
<IMG src="http://night-skin.com/pic2/139/logo.gif" border="0" alt="" ></a> 
</div><br>
        </div>
                   </p>
<div align="center"><br> <-BlogCustomHtml-><br /><-persianstat-> </div>
  </p>
<!-.-.-Design By : javalord.mihanblog.Com-.-.->

</body>
</html>

 

نظرات() 
webbzeyluzvbwx.wordpress.com
دوشنبه 9 مرداد 1396 07:52 ق.ظ
Very great post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed surfing around
your weblog posts. In any case I will be subscribing for your rss feed and I am hoping you write once more very soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :